RAS - Rasspecifika avelsstrategier

RAS, rasspecifika avelsstrategier är de starkaste rekommendationer som SKooi anser är viktiga för att kunna uppnå en långsiktighet för rasens framtid. Det är ett arbete som samtliga rasklubbar har fått uppdrag av SKK att upprätta. Dessa utvärderas årligen och revideras vart femte år. Det är ett projekt som jobbas fram gemensamt inom klubben och beslutas av styrelsen. Alla uppfödare och hundägare av avelshanar bör vara väl insatta i RAS.

Vid SKK/AKs sammanträde den 12-13 januari 2013 fastställdes RAS för Nederlandse Kooikerhondje, version 2.  

RAS Version 2

Befintligt hälsoprogram avseende patellastatus skall följas för att kunna registrera valpkullar enligt gemensamt beslut med SKK. Nedanstående är hälsorekommendationer som SKooi anser är viktiga och som uppfödarna bör följa. 

  • Att båda föräldradjuren är DNA-testade fria från anlaget av von Willebrands sjukdom eller av SKK klassade som hereditärt fria.
  • Att ögonundersökningen skall vara gjord tidigast vid ett års ålder med resultatet utan anmärkning och om anmärkning föreligger så skall den vara noterad som ej ärftlig. Det kan finnas ärftliga ögondiagnoser som ej är något hinder för avel enligt de generella bedömningar som SKK gjort. Sammanställning av dessa kan man finna på baksidan av ögonundersökningsprotokoll. Resultatet skall vara känt före parning.  Veterinär ska vara specialiserade på ögon och intyget skall vara utfärdat på blankett godkänt av SKK eller ECVO- blankett. 

Uppfödare som följer SKoois rekommendationer har möjlighet att nyttja klubbens Valphänvisning. 

Senast uppdaterad: 2013-01-17