Kooiker-register

Det är alla uppfödares ansvar att vi kan fortsätta och jobba med registret. En unik och värdefull bok om alla kooikrar i världen.

Uppfödare kan lämna in uppgifter om deras 'valpar' genom http://www.skooi.se/Halso-enkat eller vänta på utskick genom mail som skickas 4 ggr om året till alla uppfödare. Det går INTE att lämna in uppgifter till VHNK själv.

! Om du inte har fått mail skicka gärna ett meddelande till avel@skooi.se då ordna vi det.

Registret kan beställas i pappersformat eller pdf genom https://www.kooikerhondje.nl/en/shop/

Innan parning

Innan valparna anländer så föreligger en grundlig planering. Att hålla på med avel är så mycket mer än de gulliga valparna. Valparna har man hemma i åtta till nio veckor därefter är det valpköparen som tar över ansvaret för hunden men det är mycket förberedelser innan parning och ansvaret som uppfödare har man för lång tid framöver. 

Planeringen innan parningen är den största och viktigaste arbetsinsatsen. Det är mycket att sätta sig in i och det tar mycket resurser i form av både tid och pengar, ibland utan något resultat. Det blir sedan underlaget för att fatta viktiga beslut, beslut som har betydelse för lång tid och beslut som påverkar många människor, valpköparna. Det som bör göras är följande: 

  • SKKs Grundregler och Registreringsbestämmelser www.skk.se
  • Rasspecifika avelsstrategier, RAS SKooi
  • Hundbeskrivning
  • Avelsplanering 
  • Informationssökning på hanar
  • Sjukdomshistoria i stamtavlor 
  • Val av avelsdjur
  • Meritera avelshundarna
  • Riskbedömning
  • Beslut att ta valpkull

Enligt SKKs Grundregler så skall även hanhundsägaren ta lika stort ansvar för parningen. Verkligheten är dock att hanhundsägare inte behöver fördjupa sig i avelsplaneringen på samma sätt som tikägare och oftast inte följer upp resultatet av parningen. Det som är viktigt för hanhundsägare är att beskriva sin hund både fysiskt och mentalt på ett objektivt sätt och fundera på vad den kan tillföra i avel. En viktig faktor är att bedöma hur de tänkta föräldradjuren kompletterar varandra. En hane kan vara helt rätt för en tik men mindre lämplig för en annan tik.  

Om du är intresserad av att satsa både tid och pengar så är avel ett mycket spännande intresse. Satsa pengar, kanske du undrar, valparna? Jo, det är sant, visst får man oftast tillbaka en del på valparna men det ska nog betraktas som en kostsam hobbyverksamhet och inte som en säker extrainkomst.


SKKs verksamhet och Grundregler och Registreringsbestämmelser

Svenska Kennelklubben tillhandahåller mycket information som man som uppfödare behöver känna till. Ett sätt att få en bra inblick i uppfödarrollen är att gå Uppfödarutbildningen som arrangeras runtom i Sverige i samarbete med Studiefrämjandet och den rekommenderas varmt. Det finns flera böcker utgivna i en serie kopplat till kurserna. Mycket går att läsa sig till och kanske skaffa sig en erfaren mentor som kan ge tips, råd och stöd.

Grundreglerna gäller för alla medlemmar. Registreringsbestämmelserna reglerar vad som gäller för att kunna registrera valpkull till SKK, följer man inte dem riskerar man att kullen blir registrerad med avelsförbud samt bli anmäld till disciplinnämnden.


Rasspecifika avelsstrategier, RAS SKooi

RAS är framtagna och därefter godkända av SKK efter beslut att alla rasklubbar ska ta fram avelsstrategier som ger rasens bästa möjliga framtid. Det innebär att RAS ger starkaste avelsrekommendationer som uppfödare förväntas följa eftersom det beskriver vad som är viktigast att prioritera i avel.

En summering av RAS sker genom årliga utvärderingar av RAS och dessa kompletterar RAS som annars uppdateras vart femte år. Läs mer om RAS.


Hundbeskrivning

Alla tikar är inte lämpade som avelsdjur. Det finns fortfarande en myt om att det är bra för tiken att få en valpkull då man tror att risken skulle bla minska för livmodersinflammation vilket inte stämmer. Istället ska man veta att det innebär en risk att para sin tik, komplikationer kan tillstöta både under dräktigheten och vid valpningen. 

Det är svårt att vara objektiv när det gäller sin egen hund. Det kan vara bra att lyssna på andras uppfattningar. Det gäller att få ett perspektiv på hundens styrkor och svagheter. Vad har den för fördelar? Vilka nackdelar finns? Vad behöver jag fokusera på vid valet av hane? Vad ska jag inte välja för typ av hane? Ifrågasätt så mycket som möjligt för det är också i den processen som argumenten för också framkommer. Ingen hund är perfekt och ingen hane kan heller producera perfekta avkommor. Hanen kan heller inte täcka upp tikens mindre bra egenskaper.

Beskrivningen av den egna hunden bör innehålla anatomiska beskaffenheter, ärftliga faktorer som även studerar släkten och dess mentala egenskaper. Hur skulle en möjlig hane kunna komplettera? Vad är viktigt? Gör en likadan beskrivning av hanen.


Avelsplanering

Vad vill jag uppnå med parningen? Hur ser avelssituationen ut? Vad kan förväntas av olika kombinationer? Vad händer i nästa generation och nästa? Hur påverkar andras avelsarbete mitt? Hur påverkas min kull andra uppfödares möjligheter att använda kombinationen? Finns det möjlighet att gå vidare? 


Informationssökning på hanar

En bra avelshane behöver inte vara den stiligaste, det är oftast en övertro på detta. Det är inte detsamma som att en stilig hane är en sämre avelshane. Vad som avgör om en hane är en bra avelshane beror på nedärvningen av olika egenskaper. Utgångsläget är den egna tiken och vilka faktorer som skall förstärkas.

Det är mycket enklare nu när Internet finns och även flera databaser är tillgängliga med relevant information. Ändå tar denna process mycket tid. Det är svårt att bilda sig en virtuell uppfattning om olika individer. Det första urvalet kan ske via nätet men sedan återstår mycket informationssökning som innebär direkta kontakter med andra personer som har kunskap om rasen och känner till olika individer.

Det bästa är om man har möjlighet att träffa potentiella hundar innan ett parningsavtal har upprättats. Genom att avelsbredden inte är så stor kan det innebära stora geografiska avstånd, ofta till andra länder. Planera eventuell parning långt i förväg och tänk på fler faktorer än exteriören.


Sjukdomshistoria i stamtavlorna

Genom det holländska Kooiker-Registret kan mycket information hämtas men allt är inte angivet där. Uppgifterna som står om olika hundar bygger på en öppenhet från uppfödare och ägare. Ingen stamtavla är felfri, om så skulle vara fallet kan man nästan misstänka att inga uppgifter är inlämnade. Alltså behöver man beakta både det som står och det som inte står.

Denna del av processen innehåller mycket genetik. Hur nedärvs olika defekter och sjukdomar? Genetik är svårt. Forskningen som pågår ger oss nyheter hela tiden. Nya varianter av olika nedärvningsmönster presenteras vilket komplicerar innan vi får DNA-tester.

Den vanligaste nedärvning av ärftliga sjukdomar hos hund är autosomalt recessiv, vilket innebär rent statistiskt att om en individ är sjuk i en kull på fyra valpar så kan två vara bärare och en helt fri. Tyvärr är verkligheten inte lika enkel som statistiken i detta resonemang men i en smal avelsbas som vår ras har, kanske vi ändå inte kan utesluta syskonen i avel. Det kan finnas andra fördelar som är betydligt större än risken.

Information testning Polymyositis och Fit2breed

Information om testning av polymyositis hos kooiker och avelsverktyget Fit2Breed (F2B)

I genetiken pratar vi ofta om homozygoter och heterozygoter. Vi pratar också mycket om genetisk variation.

Då är det hög grad av heterozygosy vi åsyftar. Det innebär att på varje plats i genen finns olika anlag från mor respektive far. Arternas överlevnad baseras på en flexibilitet i genomet som bara är möjlig om det finns olika genvarianter för samma egenskap i populationen. Det är i allmänhet bra och det vi eftersträvar. När det gäller homozygoter ärver man identiska anlag för en viss egenskap från både mor och far. Risken att ärva samma anlag från båda föräldrarna ökar om populationen är inavlad, dvs alla individer är nära släkt med varandra. Vilket är fallet för kooiker. Om de anlagen är muterade/sjuka kan det innebära en ökad risk att utveckla en viss sjukdom.

När det gäller polymyosit är det på lång sikt önskvärt att våra kooikrar blir homozygoter för det friska anlaget man kallar wildtype W, som benämns WW på en hund som är fri från den mutationen.

Är hunden homozygot för det muterade anlaget benämns det MM.

Hunden kan alltså vara homozygot fri WW och homozygot för det muterade anlaget MM. Den heterozygota hunden benämns WM.

Man får inte gå för fort fram och inte utesluta hundar ur aveln pga. deras genetiska arv avseende PM, för då förlorar vi mer än vi vinner. Det handlar om att förstå den information som finns tillgänglig och utifrån den göra kloka val över tid.

Forskarna är ännu inte klara med arbetet kring polymyositisens arvsgång. De har meddelat att de vet att det finns faktorer de ännu ej kartlagt. Arvsgången är komplex och vi kommer fram till dess att forskningen klarlagt den kompletta bilden om hur nedärvningen (fler gener än de nu funna) i kombination med andra faktorer (som yttre faktorer, t.ex. miljö, hormonell status) ser ut, behöva hålla oss uppdaterade vartefter ny information redovisas.

Skoois avels kommittee svarar gärna på frågor och hjälper till med att reda ut begreppen. Om du saknar de digitala avelsverktyg som finns kan du också få hjälp av avels kommitteen. Kontakta oss gärna på avel@skooi.se

 

Texten nedan är direktöversatt från den Nederländska kooikerklubbens, VHNK, hemsida.

FAQ F2B

PM riskanalys Jag har gjort en riskanalys för min tik via Dr Leegwater. Den efterfrågade kombinationen fick svaret: ”Låg risk för polymyositis i avkomman” När jag slår samma kombination i F2B får jag en varning: ”Den här kombinationen är inte att rekommendera eftersom den ökar spridningen av PM i rasen”

Svar: Riskanalysen gjord av Dr Leegwater ger en uppskattad låg eller hög risk för att få sjukdomen PM avseende den direkta avkomman.

Med resultatet låg risk, har avkomman låg risk att utveckla PM.

Möjliga kombinationer av föräldrar för att få detta resultat är homozygot mutant (MM) x homozygot fri (WW) heterozygot (WM) x homozygot fri (WW) homozygot fri (WW) x homozygot fri (WW)

Vilken av de två lågrisk genkombinationerna avkomman kommer att ha kan inte härledas i denna riskanalys. Inte heller föräldrarnas genotyp kan härledas här.

Resultat som leder till hög risk (MM) (för delar av) avkomman bör undvikas.

Kombinationer från homozygot mutant (MM) x homozygot mutant (MM) homozygot mutant (MM) x heterozygot (WM) heterozygot (WM) x heterozygot (WM)

Med en riskanalys i F2B kan du testa önskade kombinationer via ”test mating” knappen. Du kommer då att få en riskanalys för potentiella valpar från den tänkta kombinationen på höger sida på skärmen.

Varningen: ”Kombinationen är inte rekommenderad eftersom den ökar spridningen av PM i rasen”, ges om utfallet av kombinationen endast kan bli heterozygoter (WM). Från kombinationen heterozygot (WM) x homozygot wildtype (WW) kommer varningen ges att testa alla valpar i kullen. 50% av kullen kan bli heterozygot (WM). Efter testning av en sådan kull kan fria (WW) individer väljas för fortsatt avel. Att en hund är heterozygot (WM) behöver inte vara ett problem för att använda den i avel. Hundar som är heterozygota (WM) har själva en mycket liten (1%) risk att själva bli sjuka.

Om bara kombinationer görs där avkomman blir heterozygot (WM) kommer antalet heterozygoter att öka i populationen. Det är inte önskvärt eftersom det begränsar möjligheterna att välja bra avelskombinationer för framtiden. I riskanalysen är det möjligt och önskvärt, att använda en heterozygot (WM) i avel men i kombination med en homozygot wildtype (WW). Resultatet ger avkomma som alla har låg risk att själva utveckla sjukdomen.

 

Uppdatering Fit2Breed

Fr.o.m. januari 2023, kommer alla nya PM-test att specificeras och följas av följande förklaring: WW homozygot wildtype Hunden är fri från den DNA variant som är inblandad i utvecklingen av polymyositis på kooikerhondje. Det innebär att risken att insjukna är extremt låg. WM heterozygot Hunden har en kopia av DNA varianten som är involverad i utvecklingen av polymyositis på kooikerhondje. Det betyder att risken är begränsad, den är skattad till att sannolikheten att insjukna är ca 1%.

Avelskombinationer med en annan heterozygot (WM) eller en hund som är homozygot för riskfaktorn (MM), leder till ökad risk för några av avkommorna. Det avråds starkt från att göra sådan kombination. Hunden kan i stället kombineras med en hund som är fri (WW). Rådet är att testa ALL avkomma för PM riskfaktorn, för att kunna välja hundar som är fria (WW) för nästa generation.

 

MM homozygot mutant Hunden är homozygot för riskfaktorn och har två kopior av den DNA variant som är involverad i utvecklingen av polymyositis hos kooiker. På grund av det så har hunden en ökad risk att själv insjukna i polymyositis. Sannolikheten för det är uppskattad till ett minimum av 10%.

Vi råder till att mäta CK nivåerna med blodprov vid rutinbesök hos veterinären. Om nivåerna är förhöjda, kan det indikera att hunden har utvecklat polymyosit. De kliniska tecken man kan se som kan tyda på sjukdom är svårigheter att svälja, svårigheter att gå, hunden går med kort och stelt steg.

Man kan kombinera en MM hund med en som är fri WW. Det ger avkomma med begränsad risk att bli sjuk, men bidrar till att sprida anlaget vidare i populationen (eftersom all 4 avkomma blir bärare WM). Att kombinera med en hund som är bärare WM är avråds det starkt ifrån.

I Fit2breeds senaste uppdatering, kan man under sidan ”Summary page” se vilken polymyositis status hunden har under rubriken ”DNA test results complex diseases”, OM ägaren har medgivit att dela hundens resultat i Fit2breed. En riskanalys för en tänkt avelskombination är fortfarande nödvändig. I Fit2breed, på sidan ”by disease”, kan du se resultaten av: Monogenetiska sjukdomar: VWD och ENM Komplexa genetiska sjukdomar: PM

Det är möjligt att printa ut riskanalysen via Fit2breed och spara den som PDF-fil. För uppfödare är det viktigt att göra risk-analysen för varje tilltänkt kull. Med den PDF-filen kan uppfödaren visa att man gjort sin analys för kombinationen och att den visar låg risk för avkomman. Vilket också visar att uppfödaren använt den mest uppdaterade informationen som finns tillgänglig vid det tillfället. Uppfödaren kan spara PDF-filen för egen räkning men också skicka in den till zooeasy@kooikerhondje.nl för att ladda upp filen som information om kullen när den är registrerad. Riskbedömningen kan ändras över tid, till exempel om mer information om hundens familjemedlemmar blir tillgänglig.

Genotyping, viktig för rasens framtid!

Från VHNK info om genotyping och hur man delar med sig resultat till registret:

LÄNK till genotyping EMBARK testkit

 

Om Genotyping

 

Hur man registrerar resultat

 

Förklaring Embark

 

 

Har du skickat in DNA/blod till Utrecht? Fyll i samtycke!

VIKTIG!!!: info från VHNK - Nederländska Kooikerclubben - Enkät för att ge/inte ge samtycke till användning av DNA i Fit-to-Breedappen och Polymyositis
 
Längst ner i detta meddelande hittar du en länk till en enkät, som är avsedd för ägare av Kooikerhondjes som har skickat blod före den 31 december 2021 till Utrecht University för att utföra ett eller flera DNA tester (VWD och/eller ENM), som inte fick ett mejl om användningen av sin hunds data i Fit2Breed veckan den 17 januari 2022.
 
I denna enkät kan du ange följande:
 
-Du kan fråga om din hund har testats för mutationen som kan öka risken för polymyositis
-Om din hund är testad för polymyositis kan du be om att bli kontaktad om hunden har en ökad risk för polymyositis (mer information om detta finns i enkätens fråga)
-Du kan ge samtycke till att använda SNP-profil för din hund i Fit2Breed-programmet
-Du kan ange din e-postadress i Fit2Breed för att kunna bli kontaktat (mer information om detta finns i relevant fråga)
Efter att ha fyllt i enkäten kommer vi att kontakta dig inom några veckor med ett meddelande om:
 
• Om din hund har testats för polymyositis och om inte, vad du behöver att göra om du fortfarande vill få detta gjort
• Om du vill: All relevant information om din hunds polymyositis resultat.
 
Klicka här för undersökningen och samtycke:
Qualtrics Survey | Qualtrics Experience Management (uu.nl)
 
 
Har du aldrig skickat blod till Expertiscentrum Genetik för ett DNA-test och skulle du vilja få din hund testad för polymyositis? Leta då efter ansökningsformuläret för DNA-testning: finns att ladda ned på https://www.kooikerhondje.nl/en/breeding/dates-dna-tests/

beställa och skicka test ENM VWD PM DNA

Information on sending blood samples to Utrecht university for research on VWD, ENM,
polymyositis or EMBARK test
 
 
Do you live abroad and have the intention to sent blood samples taken from your Kooikerhondje to
Utrecht university for testing?
 
Please pay attention to the following:
• Enclosed declarations for customs must state that the value of the shipment is only 1 euro (or the equivalent)
. If the value of a shipment is not stated correctly, Utrecht university is forced to pay customs clearance costs (unjustly) for this.
• Utrecht university has noted that blood samples are often sent to an incorrect address
(incorrect PO Box number). When sending blood samples to Utrecht university for research
please add the correct address:
UVDL
DNA diagnostics
Yalelaan 104
3584 CM Utrecht
The Netherlands

Hur finner jag information om tilltänkta avelsdjur och deras släktingar?

Hur finner jag information om tilltänkta avelsdjur och deras släktingar?

 

Som ny uppfödare är det ovärderligt att ha en mentor, många gånger blir det den man köper sin tik av. Men givetvis fungerar det bra med någon annan som är väl förtrogen med rasen och har några års erfaren av avel på kooiker. Även om du är hanhundsägare har du ansvar för att ta reda på det som finns tillgängligt om släktingar. Till vår hjälp finns det ett antal digitala verktyg som listas här. En bra källa till information om rasen är den Nederländska kooikerklubben, VHNKs, hemsida. Den går att översätta till engelska. https://www.kooikerhondje.nl

 

Clubregistret

Ett register över alla kullar som föds med tillhörande hälsoinformation. Uppdateras två gånger om året och baseras på att uppfödare världen över frivilligt lämnar uppgifter om sina kullar. Det ska läsas med klokhet, eftersom tomma rader bara indikerar att information saknas, inte att det inte finns något att rapportera. Det är en bibel och en bra källa till information. Finns som PDF och kan köpas från VHNK för 50 euro för medlemmar och 55 euro för ickemedlemmar.

 

ZooEasy online

En digital databas där alla hundar som finns i clubregistret finns med. Man kan söka hälsoinformation om individer. Göra provparningar baserade på hela populationen, vilket är att rekommendera. Man kan även se släktskapsgraden för en individ med hela populationen. Det kan vara värdefull information när man avlar på en ras med mycket hög inavelsgrad. Kan också köpas från VHNK. Medlemspris 30 euro, icke medlem 55 euro. Det går också köpa ett paket av clubregistret och ZooEasy till priset av 60 euro för medlemmar och 100 euro för ickemedlemmar. Ett medlemskap i VHNK kostar 27,50 euro.

 

Fit2Breed

Är ett verktyg som är under produktion men har släppts i en beta-version. Det är i första hand en hälsoapp. Programmet kommer att kunna rekommendera avelsparners utifrån ett hälsoperspektiv på populationsbasis när det är klart. Man släppte programmet innan det är fullt utbyggt eftersom det är viktigt att så många som möjligt får tillgång till att kunna se utfallet av en tänkt kombination avseende sjukdomen polymyositis. Alla hälsodata som finns registrerade på ett djur ligger till grund för de information man kommer att kunna få. Om hunden är testad för genetisk diversitet kommer det också att synas.

Här kan man skicka en förfrågan att få tillgång till betan https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_efDR6TExWl8JmCO

 

Det kan kännas mycket att ta till sig men avels kommittén finns tillgänglig för att hjälpa till! avel@skooi.se

Fit to Breed appen!

Från VHNK: 

On our website a new "FAQ Fit2Breed '' is published. On this new web page frequently asked questions concerning Fit2Breed, genotyping, kinship etc. are summarized and answered. 
 
 
Furthermore we would like to inform you that from January 2023, all new polymyositis tests will give a specified result stating: homozygous wildtype, homozygous mutant or heterozygous. From the next update, this result will also be visible on the Summary page of the dog in Fit2breed. For an explanation of this result, please refer to the detailed description on the page Frequently asked questions.
 

For breeders, an emergency procedure has been made for the polymyositis test. This is a test in which, after taking the swab, the breeder receives the result within 2 weeks. This way, the breeder can take this into account when considering keeping a breeding animal. See the FAQ for more explanation.

 

New in Fit2Breed » Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje

 

Val av avelsdjur

Det är alltid tikägaren som känner sin hund bäst och som avgör vilken hane som matchar henne bäst. Det gäller att tordas vara ärlig mot sig själv och fråga sig; Vad är det jag skulle vilja utveckla och komplettera för att det ska bli bra avkommor? Vad är det jag söker?

För att kunna göra det så behövs lite raskännedom och att man har träffat ganska många kooiker och andra hundraser för att kunna ha en uppfattning. Det är lätt så att man tycker väldigt bra om sin hund och tycker att hon borde få en kull och så kan det kanske vara, men det finns också andra vägar om man vill bli uppfödare. Att börja med en hund som saknar många kvaliteter ställer oerhörda krav på hanen och det är inte så enkelt utgångsläge.

Annars är den bästa utveckling för rasen att tre tikar ur en kull får varsin kull med avkommor med tre olika hanar än att en tik får tre kullar. Likaså är det inte så stort värde i att två systrar får varsin kull med samma hane fastän det ändå är bättre än att upprepa samma kombination.

Hanarna har generellt alldeles för många kullar och borde ligga på samma antal kullar som tikarna för optimal avelsutveckling. Sök därför efter hanar som har få valpkullar. Nackdelen är att det inte finns så mycket information om avkommor från honom men alla kombinationer blir unika så det säger i och för sig inget om hur den planerade kombinationen blir.

Svenska tikägare åker oftast utomlands eftersom avelsbredden inte är tillräckligt utvecklad för att finna hanar i Sverige då majoriteten av hundarna är släkt med varandra på relativt nära håll. Tyvärr åker få tikägare från andra länder till Sverige vilket innebär att få av våra fina svenskfödda hanar inte går vidare i avel. Det är möjligt att kombinera svenska linjer och det är inte alltid bäst att åka utomlands. Det generella problemet är att några hanar används för hårt.

 

Hälsotesta avelsdjuren

Innan en hund ska används i avel och kunna bli avelshund behöver den genomgå vissa veterinära tester och det är viktigt att det sker innan parning.

KRAV för registrering

Rekommendation

SKooi

test ålder spec:
X   Patella min. 1 år SKK - veterinär
  x Ögonlysning

min. 1 år 

SKK - veterinär
    VWD   DNA test - hereditärt fri
  x ENM   DNA test 
  x Polymyositis   SWAB-test
  x HD min. 1 år SKK - veterinär
    ED min. 1 år SKK - veterinär

 

RAS, rasspecifika avelsstrategier är de starkaste rekommendationer som SKooi anser är viktiga för att kunna uppnå en långsiktighet för rasen. Uppfödare som följer SKoois rekommendationer enligt RAS har möjlighet att nyttja klubbens valphänvisning.

Ögonundersökning bör vara gjord tidigast vid ett års ålder med resultatet utan anmärkning och om anmärkning föreligger så skall den vara noterad som ej ärftlig. Det kan finnas ärftliga ögondiagnoser som ej är något hinder för avel enligt de generella bedömningar som SKK gjort. Sammanställning av dessa kan man finna på baksidan av ögonundersökningsprotokoll. Resultatet skall vara känt före parning.

Patella status ska vara känd och vara utan anmärkning eller grad 1 och undersökningen vara gjord efter ett års ålder. Om hund med grad 1 används måste den andra hundens patellor vara utan anmärkning.
Hundarna skall vara DNA-testade för von Willebrands sjukdom (vWd) och 
fria från anlag eller av SKK klassade som hereditärt fria.

Beställa Test till ENM PM DNA och eller VWD: Qualtrics Survey | Qualtrics Experience Management (uu.nl) 

Information VHNK om testdata mm

Hälsokontrollerna ska vara gjorda och resultaten vara kända före parning.


Riskbedömning

Till sist återstår en bedömning av riskerna med den planerade parningen. Det finns alltid risker och det måste valpköparen informeras om. Att helt utesluta samtliga risker är kanske inte möjligt men att försöka minimera riskerna är en skyldighet som uppfödare.

Resultatet av parningen kommer med tiden, kanske barnbarn till avelshundarna då redan är i avel. Det är alltid lätt att vara efterklok. Med riskbedömningen har man tagit hänsyn till faktorerna som man kände till vid tidpunkten för parningen. Det som händer efteråt får man ta ansvar för genom att vara objektiv då.

En bra tanke är att man ska avla framåt, förstärka och utveckla, undvik att avla in problem som sedan kan vara svåra att avla bort.

 

Beslutet att ta första valpkullen

Nr 1 EKONOMISK!!! - det är en väldigt dyr hobby

De allra flesta som håller på med uppfödning gör det som en hobby. Många tror att uppfödare tjänar pengar på sin verksamhet då de vet vad valparna kostar. Oavsett vilken hobby man håller på med ex. golf, det kostar och uppfödning kostar mycket. En parning kan sluta i kejsarsnitt och inga valpar, det svider.

 

Nr 2 ANSVAR - det är ett långvarigt ansvar

Det är kanske inte så man tänker i första hand men de små valparna blir stora och valpköparen behöver hjälp. Det är ett stort ansvar som man tar på sig genom att föda upp en valpkull och rollen som uppfödare har man redan från sin första kull.

 

Nr 3 TIDSKRÄVANDE – en hobby som tar tid

Det är mycket förberedelser. Familjen behöver nog vara med på att det tar tid och var införstådd med att det kommer många besökare hem till er och att det blir många telefonsamtal.

 

Nr 4 ”RISKEN” – det är alltid en risk för tiken att bli parad!

 

Avtal i samband med parning och försäljning av valp

På SKKs hemsida finner du flera användbara avtal som kan laddas ner. Är det en tik på fodervärdsavtal eller köpekontrakt med bibehållen avelsrätt så regleras avtalet rättigheten att para. Är det däremot en tik som du ska låna för en parning så titta på Låneavtal som återfinns under länken Blanketter. Parningsavtalet upprätts mellan hanhundsägare och den som ska använda tiken i avel och reglerar parningsavgiften och betalning. Vid parningstillfället skrivs Registreringsansökan som normalt bibehålls av hanhundsägare till dess att betalningen skett. Denna skall sedan skickas in för att kunna registrera valparna.

Köpeavtal kommer med Registreringsbeviset från SKK. Fodervärdsavtal och Köpekontrakt med bibehållen avelsrätt beställs extra från SKK.

 

Uppföljning och utvärdering

Uppföljningen är resultatet av parningen. Hur blev den? Tillförde den rasen något? Ibland kan det kanske räcka med att stamtavlan är unik under förutsättning att inga konstigheter dyker upp. Det kan därför vara lämpligt att avvakta med dessa djur i avel tills de uppnått en ålder som påvisar att inga allvarliga ärftliga sjukdomar finns.

En enstaka kull är svår att utvärdera. Avelsdjur som har fler kullar bör utvärderas tillsammans med föräldrar, syskon och eventuella syskonbarn. Samtidigt ska man ta hänsyn till att det är avkommor från två föräldrar, det är svårt att generalisera på individnivå. Kullar kan jämföras från samma avelsdjur. Det kan handla om att en kull gav generellt sociala hundar, intensitet eller självständighet.

 

Kontakta oss

Avelsarbete kan inte ske på egen hand utan är ett samarbete mellan uppfödare och hundägare. Klubbens syfte är att stötta uppfödare och avelsintresserade med information om avel. Vill du ha mer information är du varmt välkommen att kontakta avelskommitten!

avelskommitte@skooi.se 

 

 

PM Riskanalys, vad betyder svaret?

Polymyosit riskanalys

Med anledning av att Universitetet i Utrecht har börjat sända ut svar till de som skickat in en önskan om att få en riskanalys avseende polymyosit för sin hund, kommer här en kortfattad information om hur vi i nuläget kan tolka de svaren.

Vill man veta mer om sjukdomen kan man läsa här https://www.kooikerhondje.nl/en/the-breed/genetic-diseases/
Vi utgår ifrån att svaren kommer att skickas ut vartefter de blir klara.

Till att börja med är forskningen kring arvsgången hos den autoimmuna sjukdomen polymyosit hos kooikerhondje ännu inte helt klarlagd. Vad som är klart är att arvsgången är komplicerad och beroende av flera faktorer. Forskningen pågår och Skooi uppdaterar fortlöpande när det finns något att rapportera. Aktuell information finns på holländska klubbens hemsida www.kooikerhondje.nl

De svar vi nu får avser den testade hundens egen risk att bli sjuk. Det är alltså inte ett avelsverktyg. Informationen kommer användas i den app, Fit2breed, som ska lanseras senare i år. Då är avsikten att informationen ska kunna användas för riskbedömningar i avelsarbetet. Givetvis måste vi förhålla oss till de svar vi får i avelsarbetet redan nu.

Två svarsalternativ ges.

1. Hunden har låg risk att utveckla polymyosit. Den bär på ett eller inget anlag för sjukdomen. De bedömer risken till ca 1%. Här behövs ingen tolkning av resultatet om hunden inte skall användas till avel. Då finns två alternativ, att göra sin riskbedömning via stamtavleanalys som hittills eller avvakta tills mer info kan fås via appen.


2. Hunden har ökad risk att utveckla polymyosit. Den har dubbla anlag för sjukdomen och bedöms ha en 10%-ig risk att utveckla sjukdom. Vänder man på siffrorna så innebär det att 9 av 10 hundar kommer fortsätta att vara friska.
Har man en hund som inte mår bra och fått svaret ”ökad risk” går det bra att kontakta Skoois avelskommitté för stöd och vägledning i hur man kan ställa diagnos. Det kommer finnas ett dokument på klubbens hemsida som är en vägledning för behandlande veterinärer.
Forskarna vill gärna få uppföljande information om dessa hundar för att kunna förstå vilka ytterligare faktorer som medverkar till att hunden blir sjuk.


Om man hade tänkt att avla på sin hund och får veta att den har ”ökad risk” är det klokaste i nuläget att avvakta tills appen lanseras. Då kommer man att kunna matcha hundar på ett sådant sätt att så många hundar som möjligt kan gå vidare i avel. SKKs grundregler styr också hur hundar som bär på sjukdomsanlag får användas, och givetvis måste hunden vara frisk vid avel.


I ett avelsarbete är det en mängd parametrar som skall vägas in, det är viktigt att inte fokusera på endast en riskfaktor och att aveln fortgår med så många individer som möjligt.
Nu får vi lugnt vänta tills appen lanseras och kan bli ytterligare ett verktyg i avelsarbetet.
Eventuella frågor och funderingar svarar vi givetvis på så gott vi kan utifrån den info som finns tillgänglig!


4 april 2022
för Skoois avelskommitté
Pia Cederberg